Redes Sociales

ACTUALITZACIÓ
Rialp, 8 de gener de 2020
Finalment, han estat les riuades les que han netejat el pas per a peixos de la resclosa de l’Hostalet. Les administracions (Ajuntament de Sort, Consell del Pallars Sobirà, Pesca Continental de la Generalitat) no han fet res.

Rialp, 21 de novembre de 2019
Video pas Hostalet Youtube FCPEC: https://youtu.be/7e_Vk4ulDKw
ASSUMPTE: Denúncia taponament dispositiu de pas per a peixos a la resclosa de l’Hostalet (Rialb, Lleida)
EXPOSA:
L’article 15 Connectivitat del curs apartat 3 de la LLEI 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals estableix que “Els dispositius de connectivitat establerts s’han de mantenir en un estat que en garanteixi la finalitat, i lliures d’obstacles i de qualsevol artefacte, fix o mòbil, que permeti o faciliti la captura dels peixos quan hi passin.”
La resclosa de l’Hostalet, propietat de l’ajuntament de Sort, al riu Noguera Pallaresa disposa des de fa uns pocs mesos d’un pas per a peixos del tipus “pas de safareigs successius amb escletxes laterals” que va ser construïda amb el finançament de fons europeus juntament amb la rampa per a les barques de rafting.
Enllaç ACA pas de safareigs successius amb escletxes laterals:
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/09_proteccio_i_conservacio/04_restauracio_espais_ribera_connectivitat/02_connectivitat_fluvial/llista-criteris-tecnics-construccio-nous-connectors/2.1-Pas-safareigs-successius-amb-escletxes-lateral.pdf
Aquesta escala de peixos presenta un taponament de branques per damunt i dins de l’aigua algunes de les quals tanquen l’obertura vertical impedint la remuntada de les truites i alternat el funcionament hidràulic del dispositiu. S’adjunten fotos.
Es destaca el fet que ara hi som en plena època de remuntada de les truites reproductores, per la qual cosa s’hauria d’actuar amb rapidesa.
SOL·LICITA
Que es comuniqui a l’ajuntament de Sort, propietari de la resclosa i del pas per a peixos, aquest taponament que inhabilita la funció de connectivitat del pas en plena època de remuntada dels reproductors de truita per tal que, d’acord amb la Llei 22/2009, procedeixi a solucionar la situació retirant i netejant el taponament.

[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FDen%C3%BAncia_taponament_pas_peixos_resclosa_Hostalet.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]