Redes Sociales

 

Barcelona, 26 d’abril del 2019

Admès a tràmit el recurs contenciós administratiu interposat per la FCPEC contra la Resolució ARP/ 430/2019 de pesca de l’any 2019 en defensa dels legítims interessos dels pescadors segons es va acordar per unanimitat a l’assemblea 2019.